Video: Trọng tài dùng vôi vạch khoảng cách đá phạt (Corinthians vs Santos)
Video: Trọng tài dùng vôi vạch khoảng cách đá phạt (Corinthians vs Santos)