Saigon Kid Warriors: Chương trình huấn luyện võ thuật phát triển toàn diện cho giới trẻ
Được tổ chức từ 2018 đến nay, chương trình huấn luyện võ thuật theo mô hình quốc tế – Saigon Kid Warriors đã khẳng định chất lượng trong việc rèn luyện, phát triển thể chất, tinh thần và những phẩm chất tốt đẹp cho giới trẻ thông qua võ thuật.
Saigon Kid Warriors: Chương trình huấn luyện võ thuật phát triển toàn diện cho giới trẻ
1 2 3 4 5