Lý Hoàng Nam bị loại ở China F3 Futures
Lý Hoàng Nam không có được một kết quả tốt ở nội dung đơn nam.
Lý Hoàng Nam bị loại ở China F3 Futures