Peru "thay máu" hàng công hoàn thành giấc mơ 36 năm?
Kì World Cup gần nhất mà Peru góp mặt là Espana 82. Đã 35 năm trôi qua, và chưa khi nào quyết tâm của đại diện Nam Mỹ đang lớn như lúc này.
Peru thay máu hàng công hoàn thành giấc mơ 36 năm?
1 2 3 4 5