Ronaldo: ‘Tôi không cho phép mình ăn mừng trước Sporting’
s
Ronaldo: ‘Tôi không cho phép mình ăn mừng trước Sporting’